ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредник:

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ,
11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Дизајн и одржавање сајта: SCRYPTEQ

Архива

Уређивачка и научна политика часописа ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је посвећен теорији, пракси и дидактици превођења у различитим научним и стручним областима, као и сродним дисциплинама попут контрастивне лингвистике, методике наставе страних језика и језика струке, књижевног превођења.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ објављује оригиналне радове који нису претходно објављивани: научне, стручне и прегледне радове и приказе књига о преводилачкој теорији, пракси и дидактици, критике превода научних и стручних текстова, терминолошка и лексикографска истраживања и стручне радове, као и осврте на дигиталну технологију и вештачку интелигенцију у преводилачкој делатности.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је доступан у штампаној форми. На интернет страници часописа се објављује архива бројева.

Радови који се прилажу за часопис могу бити на српском, језицима региона, као и на светским језицима. Писмо радова на српском језику је ћирилично.

Бројеви часописа ПРЕВОДИЛАЦ излазе двапут годишње, у јуну и децембру.

Обавезе уредништва часописа ПРЕВОДИЛАЦ

Коначну одлуку о објављивању рукописа доноси главни и одговорни уредник часописа ПРЕВОДИЛАЦ руководећи се, при одлучивању, уређивачком политиком часописа и законом прописаним начелима којима се санкционише плагирање и други видови присвајања рада у целини или у његовим деловима, кршење ауторских права, као и неистинитости наведене у раду.

Дужност главног и одговорног уредника је да се постара да не долази до сукоба интереса у вези са приложеним рукописима за објављивање и да примљени рукописи одговарају формалним захтевима за обликовање радова. Уколико постоји сукоб интереса код једног или више чланова редакције, ти чланови редакције се изузимају из даљег рецензентског поступка. Главни и одговорни уредник, као и други чланови уређивачког одбора, издавачког савета и рецензенти дужни су да благовремено да пријаве постојање сукоба интереса.

Главни и одговорни уредник је дужан да се према приложеним рукописима и њиховом објављивању односи објективно, на основу садржаја, без личних, расних, полних, родних, старосних, етничких, верских и политичких предрасуда. Уредништо има право да одлучи да ли је понуђени текст у складу са уређивачком политиком часописа и да, у случају да је закључак негативан, о томе обавести аутра и не шаље рад на рецензију. Уредништво је дужно да аутора таквог рада обавести о разлозима одбијања. Уколико аутор има приговор на одлуку уредништва, може о томе аргументовано обавестити главног уредника часописа, након чега уредник донаси коначну одлуку.

Уредништво часописа не сме користити сегменте приспелих радова за сопствена истраживања или промоцију без изричите писмене дозволе аутора радова. Подаци и тезе у приспелим радовима су поверљиви и не смеју се користити за остваривање личне добити.

Обавезе аутора

Аутор је одговоран за оригиналност свог рада, као и за то да рад није већ објављиван. Аутор писменом изјавом потврђује да је рад ауторско дело, да није предходно објављен и да се не разматра за објављивање у некој другој публикацији. Рад који је излаган на скупу или је део пројекта под истим или сличним насловом мора садржати податке о томе у виду подножне напомене у дну прве странице рада.

Аутори су дужни да се придржавају захтева и прописаних правила неопходних за валидност научног рада, да се придржавају начела објективности и стручности у раду, као и стандарда којима се не крше права других аутора. Уредништво часописа неће сносити никакву одговорност у случају захтева за компензацију било какве штете, као ни у случају неблаговременог пријављивања сукоба интереса с било чије стране.

Навођење извора, ауторска права и плагирање

Дужност аутора је да у целости и исправно наводе непосредне и посредне изворе релевантне за научни рад, као и захвалност другим лицима која су у већој мери допринела истраживачком раду и његовом успешном окончању. Аутори уз рад прилажу и потписану Изјаву аутора у електронској форми.

Аутори задржавају право над објављеним радом, као и право да рад и његове делове користе као и трећа лица уколико се рад и његови делови користе у неизмењеном облику, а уз обавезно назначавање аутора рада. У случају даљег објављивања рада, аутори на издавача, потписивањем Уговора о преносу ауторских права и његовим прилагањем уз рад у електронском облику преносе право за објављивање рада, где се часопис помиње као примарни издавач, који има право да рад дистрибуира у свим облицима.

Плагирање у виду недозвољеног присвајања туђих научних и стручних радова у целости или њихових сегмената се кажњава законом. Кршење ауторских права се кажњава законом. Приспели радови за часопис се подвргавају детаљној провери ауторства и оригиналности. Уколико радови не испуњавају поменуте критеријуме, бивају одбијени и њихови аутори санкционисани у виду забране даљег објављивања радова у часопису ПРЕВОДИЛАЦ. Кршење етичких стандарда се санкционише забраном даљег објављивања радова у часопису ПРЕВОДИЛАЦ.

Повлачење објављених радова

У случају кршења обавеза аутора и повреде права издавача, недозвољених и неетичних радњи плагирања, злоупотребе или лажног навођења података, кршења ауторскох права, слања рада истовремено у више часописа, већ објављени рад се повлачи. Рад се може опозвати уколико и поред претходних провера садржи озбиљне и бројне омашке које није могуће обухватити само објављивањем исправки у раду.

Обавезе рецензената и поступак рецензирања

Радове прво прегледа главни и одговорни уредник. Уз консултације са осталим члановима Уређивачког одбора уредник може одбацити рад зато што није у складу са уређивачком политиком часописа. Радови који се сматрају погодним шаљу се рецензентима. Радове прегледају два рецензента. Име аутора није познато рецензентима, нити ће име рецензената бити саопштена аутору. Бар један од рецензената мора бити екстерни.

Дужност рецензената је да приспеле радове рецензирају попуњавањем рецензентског формулара објективно и стручно са јасно са јасно аргументованим примедбама и сугестијама и проценом адекватности метода примењених у раду. Рецензенти проверавају усклађеност теме рада, његову релевантност за часопис, актуелност и оригиналност, теоријско-методолошку утемељеност рада, релевантност цитиране литературе. Уколико се рецензије не подударају, Уређивачки одбор ће упутити рад трећем рецензенту, након чега ће одлучити о објављивању рада. Уколико један од рецензената укаже на могуће повреде етичких норми у раду, рад се не прихвата за објављивање.

Рецензирањем свих приспелих рукописа се обезбеђује континуирани квалитет часописа ПРЕВОДИЛАЦ. Сви рецензенти морају бити стручни за области и радове које рецензирају и морају поштовати поверљивост података у приспелим рукописима и поверљивост детаља у вези са припремом за њихово објављивање. Одабир рецензената је дискреционо право уредништва часописа. Рок за обавештавање аутора о томе да ли је текст прихваћен за објављивање износи највише три месеца од дана пријема рада.

Одрицање одговорности

Изнесени ставови у радовима објављеним у часопису ПРЕВОДИЛАЦ не изражавају ставове уредништва часописа. Сву моралну и правну одговорност за идеје изнесене у својим радовима сносе сами аутори. Издавач неће сносити никакву одговорност за накнаду било какве штете.

Scroll to Top