ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Уређивачка и научна политика часописа ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је посвећен теорији, пракси и дидактици научног и стручног превођења и сродним областима (општа, специјална и посебна теорија превођења, контрастивна лингвистика, методика наставе страних језика, посебно језика струке).

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ објављује оригиналне радове који нису претходно објављивани: оригиналне научне радове, оригиналне стручне радове, прегледне радове и приказе књига о научној и стручној преводилачкој теорији, пракси и дидактици. Садржај часописа чине и транслатолошке научне критике у вези са научном и стручном преводилачком праксом, терминолошки и лексикографски научни и стручни радови, као и научни и стручни осврти на дигиталне технологије преводилачкој делатности.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је доступан у штампаној форми. На интернет страници часописа се редовно објављује архива бројева.

Радови који се прилажу за часопис могу бити на српском, хрватском, црногорском, босанском, као и на енглеском, француском, немачком и руском језику. Писмо радова на српском језику је ћирилично.

Бројеви часописа ПРЕВОДИЛАЦ излазе двапут годишње, у јуну и децембру.

Обавезе уредништва часописа ПРЕВОДИЛАЦ

Коначну одлуку о објављивању рукописа доноси главни и одговорни уредник часописа ПРЕВОДИЛАЦ руководећи се, при одлучивању, уређивачком политиком часописа и законом прописаним начелима којима се санкционише плагирање и други видови присвајања рада у целини или у његовим деловима, кршење ауторских права, као и неистинитости наведене у раду.

Дужност главног и одговорног уредника је да се постара да не долази до сукоба интереса у вези са приложеним рукописима за објављивање и мора се старати да примљени рукописи одговарају формалним захтевима за обликовање радова. Уколико постоји сукоб интереса код једног или више чланова редакције, ти чланови редакције се морају изузети из даљег рецензентског поступка. Главни и одговорни уредник, као и други чланови уређивачког одбора, издавачког савета и рецензенти морају благовремено да пријаве постојање сукоба интереса.

Главни и одговорни уредник је дужан да се према приложеним рукописима и њиховом објављивању односи објективно, на основу садржаја, без личних, расних, полних, родних, старосних, етничких, верских и политичких предрасуда. Одлука о прихватању или одбацивању рада за објављивање треба да буде заснована само на значају, оргиналности и јасноћи рада, као и на релевантности студије за циљ часописа.

Уредништво часописа не сме користити сегменте приспелих радова за сопствена истраживања или промоцију без изричите писмене дозволе аутора радова. Подаци и тезе у приспелим радовима су поверљиви и не смеју се користити за остваривање личне добити.

Обавезе аутора

Аутор је одговоран за оригиналност свог рада, као и за то да рад није већ објављиван. Аутор писменом изјавом потврђује да је рад ауторско дело, да није предходно објављен и да се не разматра за објављивање у некој другој публикацији. Рад који је излаган на скупу или је део пројекта под истим или сличним насловом мора садржати податке о томе у виду подножне напомене у дну прве странице рада.

Аутори су дужни да се придржавају захтева и прописаних правила неопходних за валидност научног рада, да се придржавају начела објективности и стручности у раду, као и стандарда којима се не крше права других аутора. Уредништво часописа неће сносити никакву одговорност у случају захтева за компензацију било какве штете, као ни у случају неблаговременог пријављивања сукоба интереса с било чије стране.

Навођење извора, ауторска права и плагирање

Дужност аутора је да у целости и исправно наводе непосредне и посредне изворе релевантне за научни рад, као и захвалност другим лицима која су у већој мери допринела истраживачком раду и његовом успешном окончању. Аутори уз рад прилажу и потписану Изјаву аутора у електронској форми.

Аутори задржавају право над објављеним радом, као и право да рад и његове делове користе као и трећа лица уколико се рад и његови делови користе у неизмењеном облику, а уз обавезно назначавање аутора рада. У случају даљег објављивања рада, аутори на издавача, потписивањем Уговора о преносу ауторских права и његовим прилагањем уз рад у електронском облику преносе право за објављивање рада, где се часопис помиње као примарни издавач, који има право да рад дистрибуира у свим облицима.

Плагирање у виду недозвољеног присвајања туђих научних и стручних радова у целости или њихових сегмената се кажњава законом. Кршење ауторских права се кажњава законом. Приспели радови за часопис се подвргавају детаљној провери ауторства и оригиналности. Уколико радови не испуњавају поменуте критеријуме, бивају одбијени и њихови аутори санкционисани у виду забране даљег објављивања радова у часопису ПРЕВОДИЛАЦ. Кршење етичких стандарда се санкционише забраном даљег објављивања радова у часопису ПРЕВОДИЛАЦ.

Повлачење објављених радова

У случају кршења обавеза аутора и повреде права издавача, недозвољених и неетичних радњи плагирања, злоупотребе или лажног навођења података, кршења ауторскох права, слања рада истовремено у више часописа, већ објављени рад се повлачи. Рад се може опозвати уколико и поред претходних провера садржи озбиљне и бројне омашке које није могуће обухватити само објављивањем исправки у раду.

Обавезе рецензената и поступак рецензирања

Радове прво прегледа главни и одговорни уредник. Уз консултације са осталим члановима Уређивачког одбора уредник може одбацити рад зато што не одговара тематици часописа или зато што је лошег квалитета па се не може узети у разматрање. Радови који се сматрају погодним шаљу се рецензентима. Радове прегледају два рецензента. Име аутора није познато рецензентима, нити ће име рецензената бити саопштена аутору. Бар један од рецензената мора бити екстерни.

Дужност рецензената је да приспеле радове рецензирају попуњавањем рецензентског формулара објективно и стручно са јасно назначеном оценом квалитета рукописа и оценом у вези са степеном адекватности метода примењених у раду. Рецензенти проверавају усклађеност теме рада, њену релевантност за часопис и њену оригиналност. Подаци које рецензенти прибављају током рецензирања рада су поверљиви и не смеју се користити за стицање личне добити. Уколико се рецензије не подурарају Уређивачки одбор може упутити рад трећем рецензенту или самостално одлучити о објављивању рада. Уколико један од рецензената укаже на могуће повреде етичких норми у раду, рад се не прихвата за објављивање.

Рецензирањем свих приспелих рукописа се обезбеђује континуирани квалитет часописа ПРЕВОДИЛАЦ. Сви рецензенти морају бити стручни за области и радове које рецензирају и морају поштовати поверљивост података у приспелим рукописима и поверљивост детаља у вези са припремом за њихово објављивање. Одабир рецензената је дискреционо право уредништва часописа.

Одрицање одговорности

Изнесени ставови у радовима објављеним у часопису ПРЕВОДИЛАЦ не изражавају ставове уредништва часописа. Сву моралну и правну одговорност за идеје изнесене у својим радовима сносе сами аутори. Издавач неће сносити никакву одговорност за накнаду било какве штете.
Scroll to Top