ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредник:

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ,
11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Дизајн и одржавање сајта: SCRYPTEQ

Архива

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је посвећен теорији, пракси и дидактици превођења у различитим научним и стручним областима.

Наследио је билтен ГЛАСНИК, који је био први орган и гласило Удружења научних и стручних преводилаца Србије. Билтен је служио као информатор за чланство из чисто стручног домена, пре свега терминолошког. ГЛАСНИК је излазио у периоду од 1968. до 1974. године.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ као орган Удружења покренут је фебруара 1980. године. Решењем Секретаријата за информације СР Србије број 651-22/82 од 16. марта 1982. године часопис је регистрован као 601. гласило у Републици.

Главни разлог покретања часописа ПРЕВОДИЛАЦ био је недостатак стручне периодике из области преводилаштва уопште. То више није био билтен намењен информисању властитог чланства, већ му је главни циљ био да својим садржајем и профилом одговори на интересовања теоретичара и историчара превођења, филолога, лингвиста, терминолога и лексикографа, студената филолошких факултета и средњошколаца тадашњег преводилачког смера.

Данас часопис ПРЕВОДИЛАЦ, као један од малобројних часописа посвећених проучавању превођења у региону, те једини оријентисан пре свега на превођење у разним научним и стручним областима, има за циљ подстицање научног приступа у истраживању преводилачких тема. Настојимо и да поделимо информације о важним догађајима, научним и стручним публикацијама из сфере преводилаштва, новоиздатим речницима и другим приручницима за различите језике. Стручни чланци и прилози у рубрици Глосар имају практични циљ – пружање својеврсне помоћи преводиоцима у њиховом свакодневном раду.

Scroll to Top