ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XLI, број 3-4 (88)

Главни и одговорни уредник

Проф. др Милена Ивановић

Садржај

УВОДНИК (Милена Ивановић)  Download icon

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Јелена Станојчић: Употреба термина социјални и друштвени у преводима именичких синтагми и идентификовање њихове значењске и лексичке бифуркације код говорника новог миленијума Download icon

Снежана Пешић: Арапске пословице са подручја Сахаре и српске народне умотворине – сличности и разлике, преводни еквиваленти Download icon

Нада Крњаић Цекић: Из историје наставе немачког језика: Српска краљевска велика школа (1863–1905) Download icon

Гордана Вукадиновић: Употреба англицизама у пословању са документарним акредитивима Download icon

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук: Српски јавни дискурс у пандемији (Славко Станојчић) Download icon

Јелена Гинић: Фонетика руског језика (Биљана Марић) Download icon

ХРОНИКА

Међународна конференција посвећена француским студијама LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD’HUI 2022, Универзитет у Београду – Филолошки факултет, 4–5. новембар 2022. (Милица Винавер-Ковић, Татјана Самарџија) Download icon

52. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар – Филолошки факултет, 14–19. септембар 2022. (Милена Ивановић) Download icon

ПОРТРЕТИ ПРЕВОДИЛАЦА

Портрет уредника: Зоран Р. Јовановић (Светомир Јаковљевић) Download icon

БИБЛИОГРАФИЈА

Португалска књижевност у преводу на српски језик (2012–2022) (Татјана Релић Весковић, Јелена Нешковић) Download icon

ГЛОСАР

Аутоматска пушка: опис, намена, тактичко-техничке карактеристике, принцип рада основна терминологија (руско-српски) (Ружица Радојчић) Download icon

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  Download icon

Scroll to Top