Часопис за традуктологију и сродне области

ИМПРЕСУМ

ISSN 0351-8892 │UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредници:

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Уређивачки одбор

др Милена Ивановић, главни уредник (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Милица Винавер Ковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Милана Додиг (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), др Гордана Ђоковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Зорица Ковачевић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Ана Кузмановић Јовановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Марија Лојаница (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), др Ружица Радојчић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Славко Станојчић (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), мр Златоје Мартинов, др Влатка Рубињони Стругар

Секретар уредништва: Марко Јевтић

Издавачки савет

др Милош Ђурић

др Снежана Пешић

Лектура српског текста и коректура

др Славко Станојчић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ, 11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail: casopis@prevodi.rs, casopisprevodilac@gmail.com

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је посвећен теорији, пракси и дидактици научног и стручног превођења и сродним областима (општа, специјална и посебна теорија превођења, контрастивна лингвистика, методика наставе страних језика, посебно језика струке).

Српска научна јавност, али и научници у региону, не показују велико интересовање за проблеме превођења, поготово научног и стручног. Студије и расправе посвећене превођењу појављују се спорадично, углавном се објављују у часописима неких других, иако сродних, дисциплина, што их чини мање видљивим за заинтересовану публику. Часопис ПРЕВОДИЛАЦ као један од малобројних часописа посвећених проучавању превођења у региону, те једини оријентисан на научно и стручно превођење, зато поставља себи за циљ  унапређење научног приступа превођењу и подстицање научних традуктолошких истраживања. Стручни чланци и прилози у рубрици Глосар имају практични циљ – пружање својеврсне помоћи преводиоцима у њиховом свакодневном раду.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ објављује оригиналне радове који нису претходно објављивани: оригиналне научне радове, оригиналне стручне радове, прегледне радове и приказе књига и скупова о научној и стручној преводилачкој теорији, пракси и дидактици. Садржај часописа чине и транслатолошке научне критике у вези са научном и стручном преводилачком праксом, терминолошки и лексикографски научни и стручни радови, као и научни и стручни осврти на дигиталне технологије преводилачкој делатности.

Радови који се прилажу за часопис могу бити на српском, хрватском, црногорском, босанском, као и на енглеском, француском, немачком и руском језику.

Часопис Преводилац излази непрекидно од 1982. године. Од 2023. публикује се двапут годишње, у јуну и децембру. Рок за предају радова за први број је 15. март, а за други број 15. септембар.

АКТУЕЛНИ БРОЈ

ГОДИНА XL
јануар – јун 2021.
број 1-2 (85)

Scroll to Top