ČASOPIS ZA TRADUKTOLOGIJU I SRODNE OBLASTI

ISSN 0351-8892 (Štampano izdanje)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

PREVODILAC

Časopis za traduktologiju i srodne oblasti

Izdavač:

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

Za izdavača:

Dragić Vukićević

Pokrenut 1982. godine

Glavni urednik:

Od 88. sveske: prof. dr Milena Ivanović

Od 1. do 87. sveske: Zoran R. Jovanović

Adresa

PREVODILAC,
11000 Beograd, Kičevska 9

Tel. 2442-997 i 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Dizajn i održavanje sajta: SCRYPTEQ

Arhiva

Uređivačka i naučna politika časopisa PREVODILAC

Časopis PREVODILAC je posvećen teoriji, praksi i didaktici prevođenja u različitim naučnim i stručnim oblastima, kao i srodnim disciplinama poput kontrastivne lingvistike, metodike nastave stranih jezika i jezika struke, književnog prevođenja.

Časopis PREVODILAC objavljuje originalne radove koji nisu prethodno objavljivani: naučne, stručne i pregledne radove i prikaze knjiga o prevodilačkoj teoriji, praksi i didaktici, kritike prevoda naučnih i stručnih tekstova, terminološka i leksikografska istraživanja i stručne radove, kao i osvrte na digitalnu tehnologiju i veštačku inteligenciju u prevodilačkoj delatnosti.

Časopis PREVODILAC je dostupan u štampanoj formi. Na internet stranici časopisa se objavljuje arhiva brojeva.

Radovi koji se prilažu za časopis mogu biti na srpskom, jezicima regiona, kao i na svetskim jezicima. Pismo radova na srpskom jeziku je ćirilično.

Brojevi časopisa PREVODILAC izlaze dvaput godišnje, u junu i decembru.

Obaveze uredništva časopisa PREVODILAC

Konačnu odluku o objavljivanju rukopisa donosi glavni i odgovorni urednik časopisa PREVODILAC rukovodeći se, pri odlučivanju, uređivačkom politikom časopisa i zakonom propisanim načelima kojima se sankcioniše plagiranje i drugi vidovi prisvajanja rada u celini ili u njegovim delovima, kršenje autorskih prava, kao i neistinitosti navedene u radu.

Dužnost glavnog i odgovornog urednika je da se postara da ne dolazi do sukoba interesa u vezi sa priloženim rukopisima za objavljivanje i da primljeni rukopisi odgovaraju formalnim zahtevima za oblikovanje radova. Ukoliko postoji sukob interesa kod jednog ili više članova redakcije, ti članovi redakcije se izuzimaju iz daljeg recenzentskog postupka. Glavni i odgovorni urednik, kao i drugi članovi uređivačkog odbora, izdavačkog saveta i recenzenti dužni su da blagovremeno da prijave postojanje sukoba interesa.

Glavni i odgovorni urednik je dužan da se prema priloženim rukopisima i njihovom objavljivanju odnosi objektivno, na osnovu sadržaja, bez ličnih, rasnih, polnih, rodnih, starosnih, etničkih, verskih i političkih predrasuda. Uredništvo ima pravo da odluči da li je ponuđeni tekst u skladu sa uređivačkom politikom časopisa i da, u slučaju da je zaključak negativan, o tome obavesti autora i ne šalje rad na recenziju. Uredništvo je dužno da autora takvog rada obavesti o razlozima odbijanja. Ukoliko autor ima prigovor na odluku uredništva, može o tome argumentovano obavestiti glavnog urednika časopisa, nakon čega urednik donosi konačnu odluku.

Uredništvo časopisa ne sme koristiti segmente prispelih radova za sopstvena istraživanja ili promociju bez izričite pismene dozvole autora radova. Podaci i teze u prispelim radovima su poverljivi i ne smeju se koristiti za ostvarivanje lične dobiti.

Obaveze autora

Autor je odgovoran za originalnost svog rada, kao i za to da rad nije već objavljivan. Autor pismenom izjavom potvrđuje da je rad autorsko delo, da nije prethodno objavljen i da se ne razmatra za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji. Rad koji je izlagan na skupu ili je deo projekta pod istim ili sličnim naslovom mora sadržati podatke o tome u vidu podnožne napomene u dnu prve stranice rada.

Autori su dužni da se pridržavaju zahteva i propisanih pravila neophodnih za validnost naučnog rada, da se pridržavaju načela objektivnosti i stručnosti u radu, kao i standarda kojima se ne krše prava drugih autora. Uredništvo časopisa neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju zahteva za kompenzaciju bilo kakve štete, kao ni u slučaju neblagovremenog prijavljivanja sukoba interesa s bilo čije strane.

Navođenje izvora, autorska prava i plagiranje

Dužnost autora je da u celosti i ispravno navode neposredne i posredne izvore relevantne za naučni rad, kao i zahvalnost drugim licima koja su u većoj meri doprinela istraživačkom radu i njegovom uspešnom okončanju. Autori uz rad prilažu i potpisanu Izjavu autora u elektronskoj formi.

Autori zadržavaju pravo nad objavljenim radom, kao i pravo da rad i njegove delove koriste kao i treća lica ukoliko se rad i njegovi delovi koriste u neizmenjenom obliku, a uz obavezno naznačavanje autora rada. U slučaju daljeg objavljivanja rada, autori na izdavača, potpisivanjem Ugovora o prenosu autorskih prava i njegovim prilaganjem uz rad u elektronskom obliku prenose pravo za objavljivanje rada, gde se časopis pominje kao primarni izdavač, koji ima pravo da rad distribuira u svim oblicima.

Plagiranje u vidu nedozvoljenog prisvajanja tuđih naučnih i stručnih radova u celosti ili njihovih segmenata se kažnjava zakonom. Kršenje autorskih prava se kažnjava zakonom. Prispeli radovi za časopis se podvrgavaju detaljnoj proveri autorstva i originalnosti. Ukoliko radovi ne ispunjavaju pomenute kriterijume, bivaju odbijeni i njihovi autori sankcionisani u vidu zabrane daljeg objavljivanja radova u časopisu PREVODILAC. Kršenje etičkih standarda se sankcioniše zabranom daljeg objavljivanja radova u časopisu PREVODILAC.

Povlačenje objavljenih radova

U slučaju kršenja obaveza autora i povrede prava izdavača, nedozvoljenih i neetičnih radnji plagiranja, zloupotrebe ili lažnog navođenja podataka, kršenja autorskih prava, slanja rada istovremeno u više časopisa, već objavljeni rad se povlači. Rad se može opozvati ukoliko i pored prethodnih provera sadrži ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti samo objavljivanjem ispravki u radu.

Obaveze recenzenata i postupak recenziranja

Radove prvo pregleda glavni i odgovorni urednik. Uz konsultacije sa ostalim članovima Uređivačkog odbora urednik može odbaciti rad zato što nije u skladu sa uređivačkom politikom časopisa. Radovi koji se smatraju pogodnim šalju se recenzentima. Radove pregledaju dva recenzenta. Ime autora nije poznato recenzentima, niti će ime recenzenata biti saopštena autoru. Bar jedan od recenzenata mora biti eksterni.

Dužnost recenzenata je da prispele radove recenziraju popunjavanjem recenzentskog formulara objektivno i stručno sa jasno sa jasno argumentovanim primedbama i sugestijama i procenom adekvatnosti metoda primenjenih u radu. Recenzenti proveravaju usklađenost teme rada, njegovu relevantnost za časopis, aktuelnost i originalnost, teorijsko-metodološku utemeljenost rada, relevantnost citirane literature. Ukoliko se recenzije ne podudaraju, Uređivački odbor će uputiti rad trećem recenzentu, nakon čega će odlučiti o objavljivanju rada. Ukoliko jedan od recenzenata ukaže na moguće povrede etičkih normi u radu, rad se ne prihvata za objavljivanje.

Recenziranjem svih prispelih rukopisa se obezbeđuje kontinuirani kvalitet časopisa PREVODILAC. Svi recenzenti moraju biti stručni za oblasti i radove koje recenziraju i moraju poštovati poverljivost podataka u prispelim rukopisima i poverljivost detalja u vezi sa pripremom za njihovo objavljivanje. Odabir recenzenata je diskreciono pravo uredništva časopisa. Rok za obaveštavanje autora o tome da li je tekst prihvaćen za objavljivanje iznosi najviše tri meseca od dana prijema rada.

Odricanje odgovornosti

Izneseni stavovi u radovima objavljenim u časopisu PREVODILAC ne izražavaju stavove uredništva časopisa. Svu moralnu i pravnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima snose sami autori. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost za naknadu bilo kakve štete.

Scroll to Top