ČASOPIS ZA TRADUKTOLOGIJU I SRODNE OBLASTI

ISSN 0351-8892 (Štampano izdanje)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

PREVODILAC

Časopis za traduktologiju i srodne oblasti

Izdavač:

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

Za izdavača:

Dragić Vukićević

Pokrenut 1982. godine

Glavni urednik:

Od 88. sveske: prof. dr Milena Ivanović

Od 1. do 87. sveske: Zoran R. Jovanović

Adresa

PREVODILAC,
11000 Beograd, Kičevska 9

Tel. 2442-997 i 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Dizajn i održavanje sajta: SCRYPTEQ

Arhiva

Časopis PREVODILAC je posvećen teoriji, praksi i didaktici prevođenja u različitim naučnim i stručnim oblastima, kao i srodnim disciplinama poput kontrastivne lingvistike, metodike nastave stranih jezika i jezika struke, književnog prevođenja.

Časopis PREVODILAC objavljuje originalne radove koji nisu prethodno objavljivani: naučne, stručne i pregledne radove i prikaze knjiga o prevodilačkoj teoriji, praksi i didaktici, kritike prevoda naučnih i stručnih tekstova, terminološka i leksikografska istraživanja i stručne radove, kao i osvrte na digitalnu tehnologiju i veštačku inteligenciju u prevodilačkoj delatnosti.

Radovi koji se prilažu za časopis mogu biti na srpskom, jezicima regiona, kao i na svetskim jezicima.

Časopis izlazi dvaput godišnje, u junu i decembru.

Rok za predaju radova za prvi broj je 15. mart, a za drugi broj 15. septembar.

Scroll to Top