ČASOPIS ZA TRADUKTOLOGIJU I SRODNE OBLASTI

ISSN 0351-8892 (Štampano izdanje)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

PREVODILAC

Časopis za traduktologiju i srodne oblasti

Izdavač:

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

Za izdavača:

Dragić Vukićević

Pokrenut 1982. godine

Glavni urednik:

Od 88. sveske: prof. dr Milena Ivanović

Od 1. do 87. sveske: Zoran R. Jovanović

Adresa

PREVODILAC,
11000 Beograd, Kičevska 9

Tel. 2442-997 i 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Dizajn i održavanje sajta: SCRYPTEQ

Arhiva

Glavni urednik

Od 88. sveske*: prof. dr Milena Ivanović

Uređivački odbor:

dr Milena Ivanović, glavni urednik (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

dr Milica Vinaver Ković (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

dr Milana Dodig (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu)

dr Branka Drljača Margić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

dr Gordana Đoković (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

dr Jasmina Đorđević (Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu)

dr Borislava Eraković (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu)

dr Zorica Kovačević (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

dr Ana Kuzmanović Jovanović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

dr Marija Lojanica (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu)

dr Ružica Radojčić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)

dr Slavko Stanojčić (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu)

dr Vlatka Rubinjoni Strugar

mr Zlatoje Martinov

Sekretar uredništva: Marko Jevtić

Izdavački savet:

dr Miloš Đurić

dr Ana Jovanović

mr Snežana Pešić

Lektura srpskog teksta i korektura:

dr Slavko Stanojčić

Lektura engleskog teksta:

mr Ana Bojanović

* Glavni urednik od 1. do 87. sveske bio je Zoran R. Jovanović

Scroll to Top