ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXVI, број 3-4 (58)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

130 година београдске русистике (Ј. Алабурић) Download icon

Човек и језик

Зоран Р. Јовановић: Немачки као језик струке и његова комуникативна функција Download icon

Александар Перић: Дијалект и језик Download icon

Теорија и пракса превођења

Јован Јанићијевић: Дијалект и језик Download icon

Прикази и критике

Хроника

Портрети преводилаца

Библиографија

Глосар

Информативни билтен

Scroll to Top